Whistleblowing

Oznámení protiprávního jednání (Whistleblowing) a ochrana oznamovatelů

Pokud máte podezření na protiprávní jednání, ke kterému dochází ve společnosti Viking Masek, a.s. máte možnost je oznámit následujícími způsoby:

  1. E-mailem na adresu: oznameni@masek.cz

  2. Písemně v listinné podobě na adresu Průmyslová 1747, Vlašim, 258 01 k rukám příslušné osoby. Oznámení musí být uskutečněno v řádně zalepené obálce opatřené nápisem "K RUKÁM PŘÍSLUŠNÉ OSOBY – NEOTVÍRAT". Při nesplnění této podmínky nelze garantovat utajení totožnosti oznamovatele nebo důvěrnost sdělovaných informací.

  3. Osobně příslušné osobě - jestliže o takovou možnost oznamovatel požádá. Na konkrétním termínu osobního oznámení je třeba se předem domluvit.

  4. Prostřednictvím webového formuláře: app.tabidoo.cloud/public-form/x4cj7u53nj

 

Příslušná osoba

Osobou oprávněnou přijímat oznámení je Silvie Kostincová, e-mail oznameni@masek.cz

Oznamovatelem může být:

 - zaměstnanec

- osoba samostatně výdělečně činná

- osoby vykonávající odbornou praxi

- osoby poskytující na základě smlouvy pro Viking Masek dodávky, služby, apod.

- dále uchazeči o některou z výše uvedených pozic či činností a osoby, které výše uvedené pozice či činnosti vykonávaly v minulosti.